Algemene voorwaarden voor Blanken Meerburg

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Blanken Meerburg en haar handelsnamen zoals ingeschreven onder nummer 04060032 van de KvK en nummer 12039778 van de AFM, hierna te noemen: “Blanken Meerburg”. Blanken Meerburg is gevestigd aan de Vasalislaan 124, 9721MC te Groningen.


Blanken Meerburg verricht haar diensten ook via de volgende internetsites:


blankenmeerburg.nl

leenzelf.nl

woonlastenverzekering.nl


De wederpartij van Blanken Meerburg is degene aan wie Blanken Meerburg enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.


 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Blanken Meerburg gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Blanken Meerburg gesloten overeenkomsten waarbij Blanken Meerburg zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

 

1.1.2  Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing wanneer men zich toegang verschaft tot, dan wel gebruik maakt van de bovenstaande internetsites en eventuele hierna nog te introduceren andere internetsites van Blanken Meerburg.

 

1.2  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Blanken Meerburg slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Blanken Meerburg en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

1.3  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

1.4  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Blanken Meerburg zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.5  Indien Blanken Meerburg niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Blanken Meerburg in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

1.6  Indien en voor zover voor Blanken Meerburg gedragscodes, gedragsregels en/of beroepsregels gelden, maken deze per definitie deel uit van de dienstverlening. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart opdrachtgever de daaruit voor Blanken Meerburg voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

 

1.7  Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

 

 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

 

2.1  Offertes en tarieven van Blanken Meerburg zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.

 

2.2  Aan Blanken Meerburg verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Blanken Meerburg, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

 

2.3  Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Blanken Meerburg een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Blanken Meerburg is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

2.4  In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Blanken Meerburg, aan Blanken Meerburg heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Blanken Meerburg heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Blanken Meerburg wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Blanken Meerburg heeft bereikt.

 

2.5  Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Blanken Meerburg aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Blanken Meerburg gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Blanken Meerburg het tegendeel blijkt.

 

2.6  Opdrachtgever is gehouden te allen tijde te voorzien in een actueel en bereikbaar e- mailadres. Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Blanken Meerburg heeft bekend gemaakt en de wijziging door Blanken Meerburg is bevestigd, mag Blanken Meerburg erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem tot dan opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

 

Artikel 3: Inschakeling derden

 

3.1  Het is Blanken Meerburg toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

 

3.2  Voor zover Blanken Meerburg bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Blanken Meerburg is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

 

3.3  Blanken Meerburg is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling

 

4.1  Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Blanken Meerburg wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

 

4.2  Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Blanken Meerburg is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Blanken Meerburg beïnvloeden.

 

4.3  Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Blanken Meerburg voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Blanken Meerburg, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

 

4.4  Verrekening door de opdrachtgever van de door Blanken Meerburg gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Blanken Meerburg uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

4.5  Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Blanken Meerburg te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

 

4.6  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

4.7  Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Blanken Meerburg aanleiding geeft, is Blanken Meerburg bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

 

Artikel 5: Betalingen door de opdrachtgever rechtstreeks aan de aanbieder

 

5.1  De betaling van de verschuldigde premie voor een verzekering geschiedt rechtstreeks door opdrachtgever aan verzekeraar, zonder tussenkomst van Blanken Meerburg.

 

5.2  Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Blanken Meerburg, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

 

5.3  De beslissing of een verzekerde dekking of voorziening vervalt of tijdelijk wordt opgeschort als gevolg van niet of niet tijdige betaling van de verschuldigde premie, is uitsluitend aan de verzekeraar.

 

5.4  Blanken Meerburg stuurt in de regel geen betalingsherinnering aan opdrachtgever bij niet, of niet tijdig voldoen van de door de verzekeraar in rekening gebrachte premies. Indien Blanken Meerburg bij uitzondering wel een betalingsherinnering aan opdrachtgever verstuurt, betekent dit in geen geval dat Blanken Meerburg vanaf dat moment gehouden is om in het vervolg telkens betalingsherinneringen te versturen.

 

5.5  Blanken Meerburg is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de door de verzekeraar aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Blanken Meerburg , afgesloten verzekeringen of voorzieningen niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

 

Artikel 6: Termijnen

 

6.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Blanken Meerburg opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

 

Artikel 7: Medewerking door de opdrachtgever

 

7.1  De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Blanken Meerburg die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Blanken Meerburg zijn gesteld,of in diende opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Blanken Meerburg bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

 

7.2  De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Blanken Meerburg verschafte informatie.

 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

8.1  Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Blanken Meerburg alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Blanken Meerburg bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Blanken Meerburg wordt uitgekeerd, inclusief het door Blanken Meerburg te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 

8.2.1  In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Blanken Meerburg in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Blanken Meerburg alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Blanken Meerburg bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

 

8.3  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

8.4  Blanken Meerburg is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 

8.5  Blanken Meerburg is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Blanken Meerburg gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Blanken Meerburg kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

 

8.6  Blanken Meerburg is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Blanken Meerburg verzonden (e- mail) berichten Blanken Meerburg niet hebben bereikt.

 

8.7  Ondanks het feit dat Blanken Meerburg uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de vermelde internetsites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Blanken Meerburg niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

8.8  Blanken Meerburg staat niet garant voor het ononderbroken en foutloos functioneren van haar internetsites, en voor de gevolgen van het beschadigd, niet of niet tijdig (kunnen) ontvangen of verzenden van e-mailberichten. Blanken Meerburg behoudt zich het recht voor om de informatie op de vermelde internetsites op elk moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

8.9  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

8.10  Blanken Meerburg is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdracht ververstrekte inlichtingen.

 

8.11  Blanken Meerburg is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Blanken Meerburg, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Blanken Meerburg niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

8.12  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Blanken Meerburg voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 

8.13  De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Blanken Meerburg indien Blanken Meerburg zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

 

Artikel 9: Overmacht

 

9.1 Blanken Meerburg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Blanken Meerburg redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Blanken Meerburg ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Blanken Meerburg geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Blanken Meerburg kan worden gevergd.

 

 

Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 

10.1  Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

 

10.2  Door de opdrachtgever aan Blanken Meerburg verstrekte persoonsgegevens zullen door Blanken Meerburg niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Blanken Meerburg op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 

10.3  Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Blanken Meerburg, zal Blanken Meerburg de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 

11.1  Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Blanken Meerburg is het Nederlandse recht van toepassing.

 

11.2  Blanken Meerburg is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 300006452. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Uitgangspunt bij de geschillenbeslechting door Kifid is dat recht gesproken wordt op basis van bindend advies. Blanken Meerburg heeft ervoor gekozen zich wel aan te sluiten bij Kifid, maar zich niet op voorhand te onderwerpen aan bindend advies.

 

11.3  In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn en wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Groningen bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

 

Artikel 12: Execution only

 

12.1  Blanken Meerburg verricht de dienstverlening via haar websites uitsluitend op basis van het zogenaamde Execution only principe uit. Execution only is een vorm van dienstverlening waarbij de opdrachtgever zelf zijn afwegingen maakt en beslissingen neemt. De informatie op de vermelde internetsites is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Blanken Meerburg verstrekt geen adviezen en voert slechts de specifieke orders van de klant uit. Execution only is niet beperkt tot de websites.

 

12.2  Door Blanken Meerburg namens een financiële instelling gepresenteerde aanbiedingen, offertes of tarieven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie en/of goedkeuring van en door de betreffende financiële instelling, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

12.3  Execution only is bedoeld voor opdrachtgevers die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die weten welke specifieke financiële producten hen passen. Met deze vorm van dienstverlening komt Blanken Meerburg tegemoet aan de wensen van diegenen die zelf direct verantwoordelijk willen zijn voor het afsluiten en het beheer van hun verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten waarin Blanken Meerburg bemiddelt.

 

12.4  De dienstverlening van Blanken Meerburg beperkt zicht tot het bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en de verzekeraar, de bank of enige andere aanbieder van financiële producten. Via Blanken Meerburg ontvangt opdrachtgever alle productinformatie van de door hem gekozen aanbieder.

 

12.5  

De bemiddeling van Blanken Meerburg strekt zich uit tot de financiële producten van de aanbieders van wie Blanken Meerburg een agentschap heeft.

 

Akkoordverklaring aangaande Execution only:

 

Door het aanvragen van een offerte en/of het aangaan van een overeenkomst met Blanken Meerburg verklaart opdrachtgever expliciet:
a) Dat hij heeft kennis genomen van de Vergelijkingskaart en indien van toepassing
de Dienstenwijzer van Blanken Meerburg en dat hij de inhoud begrijpt en ermee akkoord gaat;
b) Dat hij er nadrukkelijk op is gewezen dat advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van de websites van Blanken Meerburg. De dienstverlening is beperkt tot bemiddeling.;
c) Dat hij goed op de hoogte is van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij hem passen, van de fiscale wetgeving over het financiële product van zijn keuze, en van zijn financiële positie;
d) Dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en accepteert.

 

 

Artikel 13: Verval van recht

 

13  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook tegenover Blanken Meerburg in verband met door Blanken Meerburg verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


 

Watch the Video

Algemene voorwaarden Blanken Meerburg gedeponeerd onder KvK. nr 04060032 01/2024